Onze algemene voorwaarden

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden maken integraal deel uit van elk contract tussen ons bedrijf en de koper van onze goederen. Het plaatsen van een bestelling impliceert de volledige aanvaarding van onze algemene voorwaarden, zelfs in geval van betwisting of in geval van het bestaan van andere voorwaarden in hoofde van de koper.

Algemeen:

De in onze catalogi, brochures, prijslijsten en advertenties vermelde verkoopprijzen en andere aanduidingen betreffende de leveringstermijnen dienen uitsluitend te worden beschouwd als informatie voor de koper. Zij zijn niet bindend en kunnen te allen tijde worden aangepast of gewijzigd.

Aanbiedingen:

Onze aanbiedingen zijn gratis en niet-bindende bestellingen:

(a) Wij zijn niet gebonden door bestellingen totdat wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Na verzending van de orderbevestiging zijn deze onderworpen aan onze planning en kunnen niet meer worden herroepen. Op schriftelijk verzoek van de koper kunnen wij de levering evenwel uitstellen met 3 maanden, te rekenen vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum. Na deze termijn kunnen wij de uitvoering van de bestelling afdwingen of een schadevergoeding eisen van 30% exclusief BTW van het overeenkomstige factuurbedrag.

Prijzen:

a) De prijzen die gelden op het ogenblik van de totstandkoming van de bestelling hebben slechts een voorlopige waarde en zijn dus niet vast. Zij kunnen worden aangepast aan een verhoging van onze kostprijs.

b) De factuur wordt uitgereikt op het ogenblik van de levering.

Levering:

a) Wij zullen alles in het werk stellen om binnen de grenzen van het mogelijke de bij wijze van voorbeeld opgegeven leveringstermijnen na te leven. Overschrijding van de genoemde termijn geeft de koper niet het recht schadevergoeding te eisen of zelfs van het contract terug te treden. In geval van overmacht of gebeurtenissen zoals stakingen, lock-outs, epidemieën, brand, onderbreking van vervoer, tekort aan wagons of grondstoffen, die onze prestatie of die van onze leveranciers of onderaannemers bemoeilijken of onmogelijk maken, kunnen wij zonder meer afzien van het nog niet uitgevoerde gedeelte van de bestelling, zonder dat de koper daardoor recht heeft op schadevergoeding.

b) Voor elke levering van minder dan 12 flessen wordt 10,00 Euro + BTW aangerekend. Elke levering van 12 flessen of meer wordt gratis uitgevoerd binnen Brussel (bestemming).

Verpakking:

Wij leveren zonder verpakkingskosten aan te rekenen.

Betaling:

a) Onze facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de factuur. Betaling dient te geschieden op KBC rekening nr. 733-0358486-04, SWIFT: KREDBEBB, IBAN BE 10 7330 3584 8604 Bij betaling binnen de zeven dagen (te rekenen vanaf de datum vermeld op de factuur!).

b) Bij overschrijding van de vervaldag loopt de vertragingsrente zonder verwijl en zonder voorafgaande aanmaning op. De rentevoet die moet worden toegepast op de verschuldigde betalingen is die welke voortvloeit uit de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Naast deze rentevoet is de Koper, in geval van niet-betaling na een termijn van 40 dagen, een bijkomende 12% van het factuurbedrag verschuldigd, zonder rekening te houden met eventuele kosten van een eventuele gerechtelijke procedure.

Voorbehoud van eigendomsrecht – ontbindende voorwaarde:.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat wij de onbeperkte eigenaar van de geleverde goederen blijven tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het eigendomsvoorbehoud geldt niet alleen voor de koper, maar ook voor diens schuldeisers en derden. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen moeten van duidelijke herkenningstekens zijn voorzien, afzonderlijk worden opgeslagen en het voorwerp uitmaken van een speciale boekhouding. Ze kunnen niet in beslag genomen worden. Indien de koper één van zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, ongeacht welke, alsook indien hij nalaat het totaal verschuldigde bedrag te betalen, behouden wij ons het recht voor de teruggave van de betrokken goederen af te dwingen door middel van een gerechtelijk bevel van de bevoegde handelsrechtbank. Bovendien behouden wij ons het recht voor om, indien de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, naar onze keuze ofwel onmiddellijke betaling van het verschuldigde bedrag te eisen, zonder rekening te houden met de oorspronkelijk overeengekomen vervaldagen, ofwel de overeenkomst te ontbinden en een passende schadevergoeding te eisen. Deze beslissing wordt per aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de Koper meegedeeld; zij kan niet door een latere handelstransactie met deze Koper ongedaan worden gemaakt.

Vervoersmodaliteiten:

Onze producten, zelfs indien zij franco worden verzonden, worden vervoerd voor rekening en risico van de koper. Indien hij daarom verzoekt, kunnen zij op zijn kosten worden verzekerd. De risico-overdracht vindt plaats op het moment dat de goederen aan de vervoerder worden overgedragen. De koper is verplicht de levering in ontvangst te nemen zodra deze beschikbaar is voor inontvangstneming; indien inontvangstneming wordt geweigerd, zullen wij de goederen voor zijn rekening en risico opslaan. Behoudens bijzondere instructies betreffende de bestelling, bepalen wij de wijze en de route van het vervoer die ons het meest geschikt lijken, zonder daarvoor enige verantwoordelijkheid op ons te nemen. In geval van schade of vertraging tijdens het vervoer is het aan de koper om zijn rechten te doen gelden, deze onmiddellijk schriftelijk aan de laatste vervoerder mee te delen en de hem ter beschikking staande rechtsmiddelen tegen hem uit te oefenen. Dit verhaal schort de vervaldag van onze facturen niet op.

Garantie:

a) Reclames met betrekking tot hoeveelheid en toestand zijn jegens ons slechts geldig, indien zij schriftelijk en binnen tien dagen na aanvaarding van de levering zijn gedaan. Indien een dergelijke klacht gegrond blijkt te zijn, kan de koper slechts een identieke levering zonder gebreken eisen na eerst aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden te hebben voldaan en, op ons verzoek, de gebrekkige levering in haar oorspronkelijke staat te hebben teruggegeven. Indien de mogelijkheid van gesplitste leveringen bestaat, kan de vereffening slechts stap voor stap geschieden.

Plaats van uitvoering – Toewijzing van bevoegdheid – Bevoegdheid van de gerechten: .

De plaats van uitvoering van onze contracten is Brussel/België. Het recht dat van toepassing is op alle door ons met onze kopers gesloten overeenkomsten is het Belgische recht. Elk geschil van welke aard ook, met name betreffende het bestaan en de interpretatie van onze verplichtingen en de betaling van onze facturen, wordt uitdrukkelijk onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. De koper aanvaardt uitdrukkelijk deze overdracht van bevoegdheid, waarvan niet kan worden afgeweken, zelfs in geval van aanvaarding van wissels of van meervoudige verweerders. Wij behouden ons evenwel het recht voor ons naar eigen goeddunken tot elke andere bevoegde rechter te wenden.